1. Algemeen

Letselschade Advocaat Amsterdam is een eenmanszaak die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te oefenen in de ruimste zin des woords. Letselschade Advocaat Amsterdam staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 52485587 0000.

2. Reikwijdte Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Letselschade Advocaat Amsterdam en op alle rechtsverhoudingen van Letselschade Advocaat Amsterdam met derden ongeacht of deze werkzaamheden worden verricht in de hoedanigheid van advocaat, (juridisch en niet juridisch) medewerker, executeur, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en vervolgopdrachten aan Letselschade Advocaat Amsterdam, alsmede op alle andere rechtshandelingen en rechtsverhoudingen met derden. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de cliënt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Opdrachten uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LDF advocatuur

Letselschade Advocaat Amsterdam is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Letselschade Advocaat Amsterdam. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Inschakeling van derden

Indien in verband met de aan Letselschade Advocaat Amsterdam opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld zal LDF advocatuur, indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de cliënt en Letselschade Advocaat Amsterdam zal de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derdenopdrachtnemers in acht nemen. Letselschade Advocaat Amsterdam is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. Letselschade Advocaat Amsterdam heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de cliënt te aanvaarden.

5. Beperking van aansprakelijkheid

a) Iedere aansprakelijkheid van Letselschade Advocaat Amsterdam voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Letselschade Advocaat Amsterdam of anderszins verband houdend met een aan Letselschade Advocaat Amsterdam verstrekte opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Letselschade Advocaat Amsterdam gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, eventueel vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt.
b) indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 5 sub a bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is Letselschade Advocaat Amsterdam in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag.

6. Toepasselijk recht

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever/cliënt en Letselschade Advocaat Amsterdam is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

7. Berekening honorarium

a) Tenzij anders overeengekomen, is de cliënt aan Letselschade Advocaat Amsterdam honorarium
verschuldigd dat wordt berekend op basis van de aan de behandeling van de zaak bestede tijd en het voor de betreffende advocaat geldende uurtarief dat periodiek door Letselschade Advocaat Amsterdam wordt vastgesteld. De tarieven van de advocatuur variëren afhankelijk van hun ervaring en specialistische kennis.
b) Indien met een opdrachtgever/cliënt wordt overeengekomen dat declaratie van werkzaamheden gedurende een periode van langer dan een jaar wordt opgeschort, zal Letselschade Advocaat Amsterdam de werkzaamheden over de volledige periode in rekening brengen op basis van het ten tijde van declareren voor de betrokken advocaat geldende uurtarief.

8. Verschotten

Door Letselschade Advocaat Amsterdam ten behoeve van de opdrachtgever/cliënt betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

9. Declaratie van werkzaamheden

De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever/cliënt in rekening gebracht met een betalingstermijn van twee weken te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de opdrachtgever/cliënt geacht in verzuim te zijn en is Letselschade Advocaat Amsterdam gerechtigd de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

10. Voorschotten

Letselschade Advocaat Amsterdam is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Letselschade Advocaat Amsterdam na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden 2/3 verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. Tevens is Letselschade Advocaat Amsterdam gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. Letselschade Advocaat Amsterdam heeft het recht de tarieven (de honoraria) te wijzigen per een toekomstige datum.

11. Vernietiging van oude dossiers

Gedurende een periode van tien jaar na het afsluiten van een zaak zal het betreffende dossier in het archief van Letselschade Advocaat Amsterdam worden bewaard. Na het verstrijken van deze termijn zal het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

12. Geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Letselschade Advocaat Amsterdam verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of de rechtsverhouding met de cliënt of andere derde, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.