1. Algemeen

Letselschade Advocaat Amsterdam is een eenmanszaak die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te oefenen in de ruimste zin des woords. Letselschade Advocaat Amsterdam staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 52485587.

2. Reikwijdte Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Letselschade Advocaat Amsterdam en op alle rechtsverhoudingen van Letselschade Advocaat Amsterdam met derden ongeacht of deze werkzaamheden worden verricht in de hoedanigheid van advocaat, (juridisch en niet juridisch) medewerker, executeur, arbiter, bindend adviseur, medisch adviseur, mediator of anderszins. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en vervolgopdrachten aan Letselschade Advocaat Amsterdam, alsmede op alle andere rechtshandelingen en rechtsverhoudingen met derden. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de cliënt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen

3. Opdrachten uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Letselschade Advocaat Amsterdam

Letselschade Advocaat Amsterdam is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Letselschade Advocaat Amsterdam. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Inschakeling van derden

Indien in verband met de aan Letselschade Advocaat Amsterdam opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld zal Letselschade Advocaat Amsterdam, indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de cliënt. Letselschade Advocaat Amsterdam zal de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derden in acht nemen. Letselschade Advocaat Amsterdam is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden in welke vorm dan ook. Letselschade Advocaat Amsterdam s door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5. Beperking van aansprakelijkheid

a)Iedere aansprakelijkheid van Letselschade Advocaat Amsterdam voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Letselschade Advocaat Amsterdam of anderszins verband houdend met een aan Letselschade Advocaat Amsterdam verstrekte opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Letselschade Advocaat Amsterdam gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt.
b)Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 5 sub a bedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Letselschade Advocaat Amsterdam in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag.

6. Toepasselijk recht

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever/cliënt en Letselschade Advocaat Amsterdam is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

7. Berekening honorarium

De cliënt is aan Letselschade Advocaat Amsterdam een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van de aan de behandeling van de zaak bestede tijd vermenigvuldigd met het vooraf vastgestelde tarief per tijdseenheid, vermeerderd met een opslag voor kantoorkosten van 6% en BTW. De opdrachtgever is gehouden tot betaling van een voorschot of tot het stellen van andere zekerheid steeds wanneer het Kantoor daarom verzoekt. Een ontvangen voorschot wordt door het Kantoor verrekend met zijn slotdeclaratie.

8. Verschotten

Door Letselschade Advocaat Amsterdam ten behoeve van de opdrachtgever/cliënt betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht.

9. Declaratie van werkzaamheden

Werkzaamheden worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Letselschade Advocaat Amsterdam gerechtigd de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen. De kosten van incasso als gevolg van verzuim van de opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever. Na verzuim van de kant van de opdrachtgever ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op deze kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

10. Waarneming

De werkzaamheden worden uitgevoerd door opdrachtnemer. Onder bijzondere omstandigheden, waaronder (al dan niet tijdelijke) arbeidsongeschiktheid is het mogelijk dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door een externe waarnemer

11. Vernietiging van oude dossiers

Gedurende een periode van tien jaar na het afsluiten van een zaak zal het betreffende dossier in het archief van Letselschade Advocaat Amsterdam worden bewaard. Na het verstrijken van deze termijn zal het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

12. Geschillen

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening van Letselschade Advocaat Amsterdam zullen worden beslecht overeenkomstig de kantoorklachtenregeling van Letselschade Advocaat Amsterdam. In alle gevallen waarin partijen een geschil tussen hen niet onderling kunnen oplossen, is de beslechting daarvan uitsluitend voorbehouden aan de rechter in zoverre de wet niet dwingendrechtelijk anders voorschrijft.

13. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door of vanwege de door Letselschade Advocaat Amsterdam te verlenen diensten. Afwijkingen zijn alleen geldig en bindend indien zij schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.